Molenstraat 103 - 3510 Spalbeek

Algemene voorwaarden LEDS Elektriciteitswerken


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen LEDS Elektriciteitswerken en zijn klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

1.2 Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondelijk.

1.3 Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevis is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig zijn.

1.4 fwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaardindien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.

2. Offerte/Aanbieding

2.1 Alvoren een offerte uit te brengen zal LEDS Elektriciteitswerken zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen. De klant heeft de plicht om deze informatie te verstrekken aan LEDS Elektriciteitswerken.

2.2 De offerte is schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen.

2.3 De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie.

2.4 De offerte is beperkt tot het geen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.

2.5 LEDS Elektriciteitswerken is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde periode van 30 dagen werd aanvaard, tenzij het schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen.

2.6 Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is LEDS Elektriciteitswerken niet gebonden aan de offerte. Tenzij de afwijkingen schriftelijk door LEDS Elektriciteitswerken werden aanvaard.

3. Uitvoering van werken

3.1 LEDS Elektriciteitswerken voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.

3.2 De klant verbindt zich er toe voor de aanvang der werken LEDS Elektriciteitswerken een plant te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk zijn aangegeven. Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt, heeft LEDS Elektriciteitswerken het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.

3.3 Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan LEDS Electriciteitswerken onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gasleidingen, waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen,... (deze lijst is geenszins limitatief).

3.4 De klant heeft de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op vraag van LEDS Elektriciteits werken.

3.5Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien deze wijziging een prijswijziging met zich meebrengt, zal LEDS Elektriciteitswerken de klant daarover inlichten.

3.6 Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of een schadevergoeding.

3.7 LEDS Elektriciteitswerken behoudt zich het recht om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

4 Leveringen

4.1 Alle leveringen door LEDS Elektriciteitswerken zijn apart te betalen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen

4.2 LEDS Elektriciteitswerken staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte.

4.3 Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij levering.

4.4 Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van LEDS Elektriciteitswerken te bevoorraden, of LEDS Elektriciteitswerken te verplichten goederen te leveren van een andere firma.

4.5 Wijziging van bestelling door een klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend.

4.6Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.

5 Beëindiging van de werken

5.1 Het werk wordt al beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan.

5.2 Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaats vinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken op het niet geleverde goed.

6.Prijs

6.1 Een prijsopgave door LEDS Elektriciteitswerken houdt geen offerte in en wij behouden ons het recht om die op elk moment in te trekken of te herzien. 6.2 De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van LEDS Elektriciteitswerken. Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.

6.3 LEDS Elektriciteitswerken behoudt zich ten allen tijde het recht om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen.

7. Betalingsmodaliteiten

7.1 De betaling van de prijs gebeurt in 2 termijnen: • 40% van de prijs 2 weken voor de aanvang van de werken • 60% van de prijs na de oplevering

7.2 De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt mee opgenomen in de laatste factuur na de oplevering.

7.3 De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van LEDS Elektriciteitswerken. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen LEDS Elektriciteitswerken en de klant. Wij behouden ons van het recht om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, tot dat die bedragen voldaan werden.

7.4 Tenzij anders overeengekomen werd,dienen de facturen binnen de 7 dagen na factuurdatum betaald te worden.

7.5 Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfataire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

7.6 De niet - betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet- vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

7.7 Bij niet -betaling van een factuur heeft LEDS Elektriciteitswerken het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.

7.8 De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

7.9 Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na de factuurdatum wordt ontvangen door LEDS Elektriciteitswerken.

7.10 Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfataire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van LEDS Elektriciteitswerken tot dat de klant alle verplichtingen uit de met LEDS Elektriciteitswerken gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt zich er toe de goederen niet te vervreemden alvorens betaling.

9. Klachten

9.1 Klachten dienen door de de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan LEDS Elektriciteitswerken. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat LEDS Elektriciteitswerken de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.

9.2 Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.

9.3 Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting. 10. Garanties en aansprakelijkheid

10.1 LEDS Elektriciteitswerken geeft een garantie van 1 jaar vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen, behoudens in geval van overmacht en hierna vernoemde situaties.

10.2 Schade aan verlichting, afdekplaten, .. kan niet worden verhaald op LEDS Elektriciteitswerken, wanneer deze schade het gevolg is van trillingen, storingen op het elektriciteitsnet, verkeerde handelingen van de klant of overmacht.

10.3 In geval van gebreken in het geleverde goed zal de klant enkel aanspraakkunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding.

10.4 LEDS Elektriciteitswerken garandeert niet da de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant ze aanwendt, ook al heeft ze kennis van het doel.

10.5 LEDS Elektriciteitswerken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/ of gewone fout vanwege haar en/of haar aangestelden, of fout of tekortkomingen van de klant. LEDS Elektriciteitswerken zal bij verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies.

10.6 De eventuele aansprakelijkheid van LEDS Elektriciteitswerken is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de waarde van de geleverde goederen.

10.7 De klant vrijwaard LEDS Elektriciteitswerken voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is.

11. Overmacht

11.1 LEDS Elektriciteitswerken kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).

11.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend verstaan:weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds-of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via denormale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.

11.3 In omstandigheden van overmacht kan LEDS Elektriciteitswerken de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de klant annuleren, of kan zij, met instemming van de klant, de goederen volgens overeengekomen termijnen leveren na het opschorten van de leveringen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 LEDS Elektriciteitswerken behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van LEDS Elektriciteitswerken en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming.

13. Geldigheid

13.1 De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

14. Toepasselijk recht - rechtsgebied

14.1 Op elke overeenkomst tussen LEDS Elektriciteitswerken en haar klant is het Belgisch recht van toepassing.

14.2 Alle geschillenin verband met een overeenkomst tussen LEDS Elektriciteitswerken en haar klanten zullen uitsluiten berecht worden door het vredegerecht van Houthalen en de rechtbanken van Hasselt. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.